ДГ Синчец
Детска градина в град Бургас, кв. Банево

Нормативни документи

  1. ЗПУО
  2. Наредба №5 ( 03.06.2016г.) за ПУО
  3. Наредба №6 ( 11.08.2016г.) за усвояване на БЕЛ
  4. Наредба №13 ( 21.09.2016г.) за гражданско здравно и екологическото и интеркултурното образование
  5. Наредба за приобщаващото образование
  6. Наредба №6 ( 08.12.2016г.) за управление на качеството в институциите
  7. https://www.mon.bg/bg/7